Valsts atbalsts saules paneliem

Valsts atbalsts saules paneļiem

Stājušies spēkā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk VARAM) sagatavotie MK noteikumi Nr.150, kas paredz atbalstu atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanai, iegādājoties saules elektrostaciju, ietverot saules paneļus un invertoru, ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 11,1 kW (ieskaitot), ar pieslēgumu kopējam elektroapgādes tīklam vai bez.

Saules paneļus varēsi uzstādīt savā dzīvojamajā mājā vai tās daļā t.i. viena dzīvokļa mājas, dārza mājas, individuālu dzīvojamo māju un vasarnīcu ar koka, mūra vai mūra-koka ārsienām, divu dzīvokļu māju, kā arī dvīņu, rindu un atsevišķu divu dzīvokļu mājā. Konkursu īstenos “Vides investīciju fonds” (turpmāk VIF). Finansējumam pieteikties varēsi tikai pēc saules paneļu uzstādīšanas, iesniedzot aizpildītu projektu un tur pieprasītos dokumentus VIF.

Ja vēlies pretendēt uz valsts atbalstu Solar Energy komanda veiks saules paneļu uzstādīšanu un sagatavos visus nepieciešamos dokumentus, ko iesniegt VIF konkursam.

Svarīgi, ka konkursa ietvaros atbalstu varēs saņemt, ja projekta iesniedzējs būs veicis visus ar konkursa ietvaros atbalstāmo aktivitāšu īstenošanu saistītos maksājumus, proti,  atjaunojamo energoresursu (turpmāk AER) iekārtas iegādi un uzstādīšanu, no piesaistītiem (piemēram, kredīts, nomaksas pirkums) vai izmantojot pašu finanšu līdzekļus.

Atbalstu nevarēs saņemt, ja AER iekārtas tiks iegādātas, izmantojot līzinga pakalpojumus. AER iekārtas var iegādāties, noslēdzot nomaksas pirkuma līgumu, ja īpašuma tiesības uz iegādāto AER iekārtu projekta iesniedzējam pāriet ar pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīdi.

Atbalsta apjoms saules elektrostaciju, ietverot saules paneļus un invertoru iegādi:

 • līdz 1 (neieskaitot) kW = 700 EUR
 • no 1 līdz 2 (neieskaitot) kW = 1 000 EUR
 • no 2 līdz 3 (neieskaitot) kW = 1 400 EUR
 • no 3 līdz 4 (neieskaitot) kW = 1 800 EUR
 • no 4 līdz 5 (neieskaitot) kW = 2 200 EUR
 • no 5 līdz 6 (neieskaitot) kW = 2 500 EUR
 • no 6 līdz 7 (neieskaitot) kW = 2 800 EUR
 • no 7 līdz 8 (neieskaitot) kW = 3 200 EUR
 • no 8 līdz 9 (neieskaitot) kW = 3 500 EUR
 • no 9 līdz 10 (neieskaitot) kW = 3 800 EUR
 • no 10 līdz 11,1 (neieskaitot) kW = 4 000 EUR

Nosacījumi:

 • Līdz 70% no iegādes izmaksām, nepārsniedzot noteikto atbalsta apjomu atkarībā no iekārtas un tās parametriem.
 • Maksājums granta veidā pēc projekta īstenošana.
 • Atbalsts paredzēts: fiziskām personām, kurām ir īpašumtiesības uz dzīvojamo māju.
 • Dzīvojamā māja ir nodota ekspluatācijā.
 • Dzīvojamā mājā netiek veikta saimnieciskā darbība – par saimniecisko darbību ir uzskatāma jebkura darbība, kas vērsta uz preču ražošanu, darbu izpildi, tirdzniecību un pakalpojumu sniegšanu par atlīdzību. Ja dzīvojamā māja vai atsevišķas tās daļas vai telpas tiek iznomātas vai izīrētas trešajām personām, tad konkursa ietvaros tiks uzskatīts, ka dzīvojamā mājā tiek veikta saimnieciskā darbība, un projekta iesniedzējs nevarēs pretendēt uz atbalstu konkursa ietvaros.
 • Vismaz 80 % no gadā saražotās elektroenerģijas tiek izmantota mājas iedzīvotāju vajadzībām – par pašpatēriņu uzskatot vismaz 80% no gadā saražotās enerģijas izmantošana pašpatēriņam, proti, projekta iesniedzējs vairāk kā 20% no gadā saražotās elektroenerģijas nav pārdevis tirgū).
 • Ja atbalsta saņēmējs izmanto neto norēķinu sistēmu atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likumā noteiktajam, nesaņemot par nodoto elektroenerģiju atlīdzību, ir uzskatāms, ka nosacījums par vismaz 80% no gadā saražotās elektroenerģijas izmantošanu pašpatēriņam, ir izpildīts.
 • Atbalsta nosacījumi arī paredz, ka dzīvojamās mājas pieslēgumā atļautā elektroenerģijas ražošanas iekārtas uzstādītā jauda nevar pārsniegt 50% no pieslēgumā atļautās maksimālās patēriņa slodzes.
 • Iekārtas iedzīvotāji iegādājas no komersantiem, kas reģistrēti Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

Anotācijā skaidroti gadījumi, kad konkursa ietvaros mājsaimniecība varēs saņemt atbalstu un netiks uzskatīts, ka dzīvojamā mājā tiek veikta saimnieciskā darbība:

 • Ja dzīvojamā mājā ir reģistrēta sabiedrības juridiskā adrese, bet tā nesakrīt ar tās pašas vai citas sabiedrības saimnieciskās darbības vietas (faktiskās darbības, birojs, noliktava, veikals u. c.) adresi.
 • Dzīvojamās mājas adresē ir vairākas ēkas. Saimnieciskā darbība tiek veikta citā ēkā, kurā netiks īstenotas projekta iesniegumā paredzētās aktivitātes.
 • Saimnieciskā darbība tiek veikta ārpus dzīvojamās mājas (piemēram, lauksaimniecības darbi, lopkopība u. c.).

Atbalsta saņēmējs katru gadu veic monitoringu par saražoto siltumenerģijas (siltumenerģijas skaitītāja rādījums vai aprēķins par kurināmā patēriņu) un patērēto siltumenerģijas (siltumenerģijas skaitītāja rādījums vai aprēķins par kurināmā patēriņu) apjomu un sistēmā nodoto elektroenerģijas (elektroenerģijas skaitītāja rādījums) un no sistēmas saņemto elektroenerģijas (elektroenerģijas skaitītāja rādījums) apjomu un līdz katra nākamā gada trīsdesmitajai dienai pēc lēmuma par projekta apstiprināšanu pieņemšanas iesniedz monitoringa pārskatu Vides investīciju fondā.

Jaunas izmaiņas VARAM atbalstā un noteikumos

Ievērojami ir paplašināts valsts līdzfinansējuma saņēmēju loks saules paneļu iegādei saskaņā ar 2022.gada 14.jūlija grozījumiem Ministru kabineta 2022.gada 1.marta noteikumos Nr.150 “Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana mājsaimniecībās – atbalsts atjaunojamo energoresursu izmantošanai” nolikums” (turpmāk – MK noteikumi Nr.150).

Izmaiņas stājušās spēkā 2022. gada 20. jūlijā un ar precīziem likuma grozījumiem varat iepazīties šeit:

https://likumi.lv/ta/id/334076-grozijumi-ministru-kabineta-2022-gada-1-marta-noteikumos-nr-150-emisijas-kvotu-izsolisanas-instrumenta-finanseto-projektu-atklata

Īsumā galvenās izmaiņas:

1. Ēkai vairs nav jābūt nodotai ekspluatācijā!

Jūs varat pieteikties un saņemt atbalstu saules paneļu uzstādīšanai arī tad, ja ēka vēl nav nodota ekspluatācijā. Nosacījums, kas jēievēro –  ēka ir jānodod ekspluatācijā piecu gadu laikā pēc atbalsta projekta līguma noslēgšanas atbilstošiMK noteikumu Nr.150 9.2.prim1 punktā noteiktajam.  Ja to neizdarāt – valsts atbalsta summa būs jāatdod.

2. Atbalstam var pieteikties arī daudzdzīvokļu māju īpašnieki.

Iepriekš saules paneļu uzstādīšanai atbalstu varēja saņemt tikai viena vai divu dzīvokļu māju īpašnieki. Šobrīd VARAM atbalsts ir kļuvis pieejams arī daudzdzīvokļu māju mājsaimniecībām atbilstošiMK noteikumu Nr.150 9.1. punktā noteiktajam, ja tās ir pieslēgtas centralizētajai siltumapgādes sistēmai. Šis grozījums attiecas uz viena līdz piecu stāvu daudzdzīvokļu mājām.

3. VARAM atbalsts ne tikai privātpersonām.

Tagad saules paneļu sistēmu iegādei atbalsts ir paredzēt arī tām ēkām, kas ir biedrību, nodibinājumu, vai reliģisko organizāciju īpašumā atbilstošiMK noteikumu Nr.150 8.3. un 8.4. punktā noteiktajam.

4. VARAM atbalsts ir pieejams plašākam dzīvojamo māju lokam

Iepriekš VARAM atbalstam varēja pieteikties 1-2 dzīvokļu māju īpašnieki. Tagad valsts atbalstu var saņemt arī triju vai vairāku dzīvokļu mājas īpašnieki atbilstošiMK noteikumu Nr.150 9.1. punktā noteiktajam.

Atgādinām, ka atbalsta saņēmējs vienmēr ir ēkas īpašnieks, tāpēc seko līdzi, lai rēķins tiek izrakstīts dzīvojamās mājas īpašniekam.

Ja Tev pieder Zemnieku Saimniecība arī tad vari pretendēt uz atbalstu, tomēr pašu saimniecisko darbību (izmantojot pārstrādes produktus no izaudzētajām izejvielām) nevar veikt dzīvojamās ēkas iekšienē, kas ir nosacījums, lai saņemtu atbalstu. Piemēram, no lopu saražotā piena gatavo sieru savā dzīvojamajā ēkā, ko esi reģistrējis PVD, lai tālāk šos produktus pārdotu.

Svarīgs aspekts ir tas, ja ēkai ir vairāki īpašnieki, lai pieteiktos VARAM atbalsta saņemšanai, nepieciešama piekrišana no visiem dzīvojamās mājas kopīpašniekiem.

Tāpat, ja plānojat pieteikties saules paneļu uzstādīšanai daudzdzīvokļu mājā, un kādā no dzīvokļiem ir reģistrēta saimnieciskā darbība vai uzņēmums, atbalstu saņemt visai mājai būs iespējams, taču šim dzīvoklim nē, un attiecīgi tiks samazināta atbalsta summa.

Konsultācijas pieprasījums:

  CENU PIEPRASĪJUMS
  Lauki, kas atzīmēti ar zvaigznīti, ir obligāti!

  Vidējais enerģijas mēneša patēriņš (kWh / mēnesī): *

  Elektrības pieslēguma veids: *

  Pieslèguma strāva ampēros: *

  Vai nepieciešami akumulatori enerģijas uzkrāšanai *

  Plānotais saules paneļu novietojums: *

  Jumta seguma veids *

  Tālrunis saziņai *

  Objekta atrašanās vieta

   

  5/5 - (1 vote)